REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz składania i realizacji zamówień towarów za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem www.bet4win.expert.
 2. W celu dokonania zakupu w Serwisie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami tego Regulamin i potwierdzić przyjęcie Regulaminu do stosowania w realizacji zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 3. Brak zgody Użytkownika na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu.
 4. Pojęciom i zwrotom pisanym w Regulaminie z wielkiej litery, nadaje się następujące znaczenie:
  1. Konto Użytkownika – indywidualne konto zarejestrowane w Serwisie umożliwiające składanie Zamówień z wykorzystaniem danych Użytkownika zapisanych w Serwisie oraz zawieranie umów zakupu Towarów za pośrednictwem Serwisu;
  2. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu i serwisu internetowego „Bet4Win.expet” dostępny na stronie internetowej www.bet4win.expert,
  3. Serwis – strona internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.bet4win.expert na której prezentowane są usługi znajdujące się w aktualnej ofercie Serwisu i która umożliwia dokonywanie sprzedaży w formie elektronicznej;
  4. Sprzedawca Spółka PREDICTIONS INVESTMENTS LTD. z siedzibą w Londynie, zarejestrowaną pod numerem 10614474 biuro: 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, United Kingdom, e-mail: service@bet4win.expert, tel. +44 20 3290 6721
  5. Strona lub Strony – Użytkownik lub Sprzedawca albo Użytkownik i Sprzedawca;
  6. Towar – oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie produkty, które Użytkownik może zakupić na podstawie złożonego i należycie opłaconego Zamówienia;
  7. Użytkownik – osoba pełnoletnia dokonująca zakupu za pośrednictwem Serwisu oraz dokonująca płatności za zakupione Towary na zasadach określonych w Regulaminie;
  8. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lista Towarów, które Użytkownik chce zakupić od Sprzedawcy w wykonaniu dokonanego wyboru.
 5. Ceny w Serwisie podawane są w wartości brutto (zawierają wszelkie należne podatki.
 6. Serwis zawiera dane, raporty i analizy oraz typy służące wyłącznie do celów informacyjnych Użytkowników i które mogą być wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku Użytkownika.
 7. Regulamin zawiera zasady dotyczące korzystania z informacji udostępnianych w Serwisie przez Użytkowników oraz warunki odnoszące się do Serwisu Bet4Win.expert.
 8. Postanowienia dotyczące korzystania z zasobów zdefiniowane są w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 9. Spółka za pośrednictwem Serwisu nie prowadzi jakiejkolwiek działalności hazardowej, w tym w szczególności działalności bukmacherskiej.
 10. Serwis Bet4Win.expert nie jest platformą ani aplikacją służącą do obstawiania zakładów wzajemnych.
 11. Spółka nie działa, jako bukmacher, nie zajmuje się przyjmowaniem wzajemnych zakładów ani nie jest w tym obszarze pośrednikiem, stąd nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność profesjonalnych usług oferowanych Użytkownikom.
 12. Serwis nie stanowi reklamy firm bukmacherskich. Prezentowane w Serwisie Zasoby nie stanowią i nie mogą być traktowane przez Użytkowników, jako rekomendacje lub reklamy zakładów bukmacherskich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wybory dokonywane przez Użytkowników, także jeżeli są dokonane na podstawie otrzymanych Zasobów.
 13. Serwis nie daje Użytkownikom żadnego opisu czy instrukcji obstawiania zakładów wzajemnych czy też prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności hazardowej, bowiem prezentowane w Serwisie Zasoby mają jedynie charakter informacyjny i są sporządzane na podstawie doświadczeń i analiz twórców współpracujących z Serwisem.
 14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania podejmowane przez Użytkowników na podstawie Zasobów udostępnionych w Serwisie, sposób wykorzystania przez Użytkownika Zasobów uzyskanych z Serwisu, w szczególności za wszelkie ewentualne straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z tych Zasobów. Ograniczenie powyższe nie dotyczy odpowiedzialności Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi udostępnienia Zasobów Użytkownikowi.
 15. Użytkownik, który nie spełnia kryteriów dotyczących dostępu do Zasobów lub informacji zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym w Strefie Płatnej 'Paid Zone', wykorzystuje je w sposób sprzeczny z Regulaminem, działa na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 16. Ustalenia dotyczące zawierania umowy na odległość w odniesieniu do dostępu do Strefy Płatnej mają miejsce w UE.
 17. Promowanie przez Użytkownika innych stron z treściami powiązanymi do tych zamieszczanych w Serwisie jest zabronione.
 18. Każde działanie, które narusza postanowienia Regulaminu lub szkodzi Serwisowi albo Spółce uznawane będzie za czyny nieuczciwej konkurencji i będzie uprawniało Spółkę do natychmiastowego zablokowania Konta.
 19. Serwis zastrzega sobie, że nowe typy lub analizy nie będą umieszczane w Serwisie codziennie. Zakup przez Użytkownika określonego dostępu do Zasobów zobowiązuje jedynie Serwis do umieszczenia w okresie funkcjonowania zakupionego dostępu minimalnej ilości typów i rekomendacji, podanej w opisie każdego z pakietów.
 20. Właściciele stron internetowych, którzy promują się przy użyciu sprawdzonej marki Serwisu podlegać będą dochodzeniu prowadzonemu na Facebooku. Serwis ma prawo do wnoszenia o zaprzestanie naruszenia praw autorskich do Zasobów wobec takiej osoby, a także żądać zasądzenia właściwego zadośćuczynienia lub odszkodowania przez sąd zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
 21. Decyzja o użyciu prezentowanych analiz, typów lub rekomendacji do jakiejkolwiek działalności, w tym w szczególności działalności hazardowej i obstawianiu na podstawie Zasobów zakładów u bukmacherów jest wyłączną decyzją Użytkownika, na którą Administrator i Spółka nie mają wpływu i za którą nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 22. Bet4Win nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadne straty czy szkody poniesione przez Użytkowników czy jakiekolwiek osoby trzecie, które wynikną pośrednio lub bezpośrednio, z wykorzystania Zasobów prezentowanych w Serwisie (za wyjątkiem obowiązków czy odpowiedzialności Spółki, której nie da się ograniczyć czy wyeliminować zgodnie z polskim prawem, w tym odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Spółkę).
 23. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla Użytkowników.
 24. Koszt wybranego przez Użytkownika pakietu podany jest na stronie Serwisu w zakładce Sklep „Store”, gdzie opisany jest także zakres Zasobów udostępnianych Użytkownikowi po dokonanym zakupie.
 25. Opłaty za pakiet wskazane na stronie Serwisu, podane są w polskich złotych, w kwotach brutto i zawierają wszystkie należne podatki. W celu dokonania zakupu pakietu i dostępu do Zasobów płatnych Użytkownik powinien zalogować się do Serwisu oraz dokonać wyboru odpowiedniego pakietu poprzez zaznaczenie go w Serwisie. Następnie Użytkownik, aby potwierdzić wybór musi kliknąć przycisk kup i zapłać, oznaczonego jako "ZAPŁAĆ TERAZ".
 26. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego pakietu Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę, na której musi wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.
 27. Po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty za wybrany pakiet, Użytkownik zaznacza odpowiedni wybrany przez siebie sposób płatności i ponownie zostaje automatycznie przekierowany na stronę dostawcy systemu płatności, gdzie postępując według wskazań na ekranie dokonuje opłaty za wybrany pakiet.
 28. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Serwisu, co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia wraz z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.
 29. Płatność odbywa się bezpośrednio po złożeniu zamówienia na wybrany przez Użytkownika pakiet. Brak wpłaty skutkuje anulacją zamówienia.
 30. Zakończenie procedury płatności zostaje potwierdzone informacją o zrealizowaniu zapłaty i jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Spółką o umożliwienie Użytkownikowi korzystania z płatnych Zasobów.
 31. Użytkownik, który zamierza rozszerzyć uprawnienia do Zasobów prezentowanych w Serwisie może skorzystać z zakupu odpowiedniego płatnego pakietu.
 32. Ponoszona przez Użytkownika opłata za wybrany pakiet jest jednorazowa i jest pobierana przez Serwis za stworzenie rozwiązań informatycznych na Koncie, uprawniających Użytkownika przez określony czas do korzystania z płatnych Zasobów Serwisu w rozszerzonym zakresie opisanym na stronie Serwisu w każdym pakiecie.
 33. Uiszczona opłata upoważnia Użytkownika do czasowego korzystania z Zasobów w zakresie opisanym w pakiecie.
 34. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie z Zasobów przez Użytkownika, po wykonaniu usługi przez Serwis w postaci udostępnienia Użytkownikowi zakupionego pakietu.
 35. Zakupiony dostęp do płatnych Zasobów jest aktywowany przez Administratora na Koncie Użytkownika natychmiast, po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia dokonanej płatności od dostawcy usług płatności online i obowiązuje przez wskazany okres.
 36. Udostępnienie możliwości korzystania z płatnych Zasobów i aktywacja przez Administratora dostępu do tych Zasobów na Koncie Użytkownika stanowi jednorazową czynność informatyczną, wykonywaną przez Administratora natychmiast po potwierdzeniu dokonania płatności przez dostawcę usług płatności online, w związku z czym Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
 37. Użytkownik traci dostęp do Zasobów w zakresie zakupionego pakietu, bez prawa do żądania zwrotu uiszczonej opłaty, w sytuacji zablokowania Konta w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub usunięcia Konta, przez Administratora zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu.
 38. W przypadku naruszenia warunków korzystania z Serwisu Bet4Win.expert przez Użytkownika w szczególności poprzez udostępnianie Zasobów pozyskanych z Bet4Win.expert lub danych do Konta Użytkownika, Administrator ma prawo niezwłocznie bezpowrotnie usunąć konto takiego Użytkownika, a Spółce przysługuje prawo żądania od takiego Użytkownika zapłaty kary umownej w wysokości 400 EUR (czterysta euro) za każde takie naruszenie.
 39. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za wybrany pakiet:
  1. płatność kartą kredytową
  2. płatność przelewem za pomocą serwisu "DOTPAY"
  3. płatność portfelem elektronicznym Skrill lub PayPal, Neteller, Paysafecard
  4. płatność BitCoin
 40. Użytkownik, po zakupie pakietu uprawniającego go do otrzymania Zasobów na określonym poziomie uprawnień, otrzymuje także natychmiastowe powiadomienia w formie APP push i/lub e-maili na adres wskazany przy rejestracji Konta.
 41. Takie powiadomienia dotyczą:
  1. wszelkich nowych Zasobów opublikowanych na stronie Serwisu;
  2. zakończenia czasu obowiązywania pakietu i możliwości zakupu ponownego dostępu;
  3. zbliżającej się wygaśnięcia uprawnień na Koncie do korzystania z Zasobów.
 42. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zmienność kursów po publikacji typów pre match i live.
 43. Statystyki są rozliczane na podstawie kursów dostępnych w momencie publikacji typu. O podanie kursu w oparciu, o który została sporządzona rekomendacja lub raport, Użytkownik może zwrócić się do Administratora wysyłając stosowane zapytanie w formie wiadomości e-mail, na adres: service@bet4win.expert.
 44. Każdy Użytkownik ma także możliwość założenia Konta Użytkownika, które pozwala na składanie Zamówień bez każdorazowej konieczności wypełniania wszystkich danych wymaganych w formularzu Zamówienia.
 45. Założenie i korzystanie z Konta Użytkownika jest bezpłatne. Założenie Konta Użytkownika usprawnia proces składania Zamówień przez Użytkownika, bowiem dane w formularzu Zamówienia są automatycznie uzupełniane danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika. Uprawnienia Użytkownika dotyczące jego danych osobowych dostępne są tutaj.
 46. W celu założenia Konta Użytkownika należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się” a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (kraj, miasto, kod, ulicę, numer domu i/lub lokalu), adres e-mail, numer telefonu i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane także: „RODO”. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, dokonując rejestracji Konta Użytkownika Użytkownik ma możliwość podać dane swojego przedsiębiorstwa podając jego firmę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności (kraj, miasto, kod, ulicę, numer domu i/lub lokalu) oraz NIP.
 47. Konto Użytkownika zabezpieczone jest unikalnym loginem oraz hasłem wybranym przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza że jest świadomy poufności tych danych i zobowiązuje się nie udostępniać danych logowania, żadnej osobie trzeciej.
 48. Hasło umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika powinno składać się z co najmniej 8 znaków i powinno zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło dla celów bezpieczeństwa powinno być zmieniane przez Użytkownika nie rzadziej niż co 30 dni, choć Serwis nie wymusza zmiany hasła.
 49. Rejestrując Konto Użytkownika lub składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i przyjęcie do stosowania Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia. składanych przez Użytkownika.
 50. Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny podlega zatwierdzeniu przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku "Zatwierdzam utwórz Konto".
 51. W sytuacji gdy formularz rejestracyjny nie został poprawnie wypełniony przez Użytkownika (nie zawiera wszystkich obowiązkowych danych wymaganych przez Serwis lub zgody na przetwarzanie danych osobowych), Użytkownik zostanie poproszony o ponowne wypełnienie formularza rejestracyjnego ze wskazaniem pól lub danych, których podanie jest niezbędne dla prawidłowej rejestracji Konta Użytkownika.
 52. Prawidłowe utworzenie Konta Użytkownika spowoduje wyświetlenie przez Serwis informacji o założeniu Konta Użytkownika, a informacja zawierająca dane osobowe podane podczas rejestracji wraz z treścią złożonych przez Użytkownika zgód i oświadczeń zostanie automatycznie wysłana na adres e-mail Użytkownika, podany podczas tworzenia Konta Użytkownika.
 53. Logowanie do Konta Użytkownika jest dokonywane za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik logując się do Konta Użytkownika ma obowiązek wybrać na stronie www.bet4win.expert ikonę logowania oraz podać poprawny login oraz aktualne hasło.
 54. Użytkownik ma prawo w każdym czasie usunąć utworzone Konto Użytkownika. W tym celu po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, należy skorzystać z przycisku „Usuń Konto”.
 55. Składanie Zamówień przez Użytkownika odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Serwisu.
 56. Użytkownik po dokonaniu wyboru określonego Towaru, ma obowiązek kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka", w wyniku czego wybrany Towar oraz jego ilość wybrana przez Użytkownika zostaje dodana do wirtualnego koszyka, a Użytkownik otrzymuje stosowny komunikat.
 57. W przypadku chęci kontynuowania zakupów, należy kliknąć przycisk „Kontynuuj zakupy” w wyniku czego Użytkownik zostaje przekierowany do strony głównej Serwisu, co umożliwia mu dokonywanie dalszych wyborów oraz dokonanie dalszych zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 58. Po zakończeniu zakupów w Serwisie i zamknięciu Zamówienia oraz po potwierdzeniu, że Towary oraz ilość sztuk każdego z Towarów zgadza się z decyzją Użytkownika o zakupie, Użytkownik powinien zatwierdzić składane Zamówienie, klikając przycisk „Potwierdź Zamówienie", co spowoduje automatyczne przekierowanie Użytkownika na stronę potwierdzenia Zamówienia.
 59. Podsumowanie Zamówienia obejmuje informacje o danych Użytkownika, dane Sprzedawcy, zamówionych Towarach, ich ilości, ich cenie, wybranym sposobie dostawy i jego koszcie, wybranym sposobie płatności i jego koszcie oraz łącznej kwocie do zapłaty, terminie płatności, planowanym terminie dostawy Zamówienia i jest wyświetlane do zatwierdzenia przez Użytkownika.
 60. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić dane w Zamówieniu oraz treść składanych oświadczeń i zgód (o ile są składane) a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 61. Potwierdzenie przez Użytkownika Zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty łącznej kwoty wynikającej ze złożonego Zamówienia.
 62. Dyspozycję płatności Użytkownik ma obowiązek zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. 
 63. Nie wykonanie płatności z wykorzystaniem wybranego przez Użytkownika sposobu płatności, w terminie 12 kolejnych godzin, spowoduje automatyczną anulację złożonego Zamówienia. W takiej sytuacji Użytkownik ma obowiązek ponownie dokonać całej procedury Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.
 64. Po przekierowaniu do serwisu wybranego przez Użytkownika banku lub dostawcy usługi płatności, Użytkownik ma obowiązek postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Serwisu, gdzie Użytkownik otrzymuje informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia wraz z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.
 65. Informacja o zawarciu umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu oraz danymi Zamówienia zostaje także wysyłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 66. Towar zostanie wysłany do Użytkownika dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania ceny zapłaconej przez Użytkownika na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 67. Możliwe są następujące sposoby dostawy zakupionych Towarów:
  1. Dostawa elektroniczna natychmiastowa.
 68. Sprzedawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 69. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest :
  Spółka PREDICTIONS INVESTMENTS LTD. z siedzibą w Londynie, zarejestrowaną pod numerem 10614474 biuro: 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, United Kingdom, e-mail: service@bet4win.expert, tel. +44 20 3290 6721
 70. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami RODO. , w celu świadczenia usług oferowanych w Serwisie.
 71. Jeżeli Użytkownik dokonał rejestracji Konta Użytkownika, Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu założenia i korzystania z Konta Użytkownika oraz korzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 72. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Zamówieniu lub formularzu rejestracyjnych Konta Użytkownika jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji złożonego Zamówienia lub umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Konta Użytkownika.
 73. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 74. Wszelkie reklamacje lub skargi w zakresie działalności Serwisu należy wysyłać drogą mailową na adres: service@bet4win.expert.
 75. Serwis wykorzystuje technologię cookies, których działanie opisane zostało w dostępnej w Serwisie Polityce Prywatności.
 76. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Użytkownik ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.
 77. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 78. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany tego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Użytkownika wynikających ze złożonych już Zamówień.
 79. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje dokonanych zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w przycisk "Nie akceptuję zmian Regulaminu", co będzie jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.
 80. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;
  2. szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem;
  3. wykorzystywanie Zasobów udostępnianych w Serwisie w sposób niezgodny z treścią Regulaminu;
  4. skutki wynikające z posiadania przez strony trzecie danych umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika,
  5. zakłócenia w działaniu Serwisu związane z jakością usług dostarczanych bezpośrednio przez dostawców Internetu lub dostawców usług płatności online;
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub systemu Użytkownika albo wystąpieniem innych okoliczności pozostających poza kontrolą Serwisu;
  7. straty wynikające z opóźnień w księgowaniu płatności z powodów niezależnych od Serwisu, a w szczególności przypisywanych dostawcom usług płatności online.
 81. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje i udzielał odpowiedzi na zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Administrator przekaże odpowiedź na reklamację na adres, z którego reklamacja została przesłana.
 82. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, postów pojawiających się na fanpage Serwisu w portalach społecznościowych, bez podawania przyczyny.
 83. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie statystyki prezentowane w Zasobach są rozliczane na podstawie kursów dostępnych w momencie publikacji typu.
 84. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zamieszkania (zwykłego pobytu) Użytkownika. Jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.
 85. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Wielkiej Brytanii a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy Wielkiej Brytanii.
 86. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 87. Spółka zapewnia, że dane personalne podane przez Użytkowników podczas rejestracji i zakładania Konta będą wykorzystane tylko przez Serwis i nie zostaną ujawnione żadnym osobom trzecim. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikowania swoich danych personalnych w dowolnym czasie, za pośrednictwem Serwisu. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte są w „Privacy Policy for Bet4Win.expert”.
 88. Wszelkie zmiany do Regulaminu będą ogłaszane poprzez zamieszczenie ich na stronie Serwisu i będą wchodzić w życie po upływie 14 dni po ich opublikowaniu. Użytkownicy otrzymają zawiadomienie w formie mailowej o zmianie Regulaminu.
 89. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 90. Nowy Użytkownik, który nie zgadza się z Regulaminem powinien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć swoje Konto na zasadach określonych w Regulaminie.
 91. Użytkownicy, którzy posiadają aktywne Konta, po zapoznaniu się ze zmienionym Regulaminem, w sytuacji gdy nie wyrażają zgody na dalsze korzystanie z Serwisu na podstawie zmienionego Regulaminu, powinni wystąpić o usunięcie ich Konta do Administratora.
 92. Administrator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 93. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bet4win.expert
 94. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.