POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kiedy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie?
  Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób Sprzedawca przetwarza dane osobowe i  zapewnia stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane także: "RODO".
  Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzane są przez Sprzedawcę podczas i w związku z wykonywaniem jego działalności gospodarczej. Sprzedawca przykłada szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób, dokonujących transakcji lub korzystających z usług serwisu www.bet4win.expert, w szczególności informacji, które identyfikują osobę, zwane w dalszej części "Danymi Osobowymi".
 2. Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?
  Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Paweł Czerski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PREDICTIONS INVESTMENTS LTD. z siedzibą w Londynie, zarejestrowaną pod numerem 10614474 biuro: 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, United Kingdom, dalej zwany także: "Sprzedawcą lub serwisem".
  Sprzedawca wskazuje jego dane kontaktowe:
  e-mail: service@bet4win.expert
  telefon: +44 20 3290 6721
  Sprzedawca informuje, że nie ma prawnego obowiązku ustanowienia inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Jak zbieramy Twoje Dane Osobowe?
  Sprzedawca zbiera Dane Osobowe przy wykorzystaniu swojego Serwisu pod adresem www.bet4win.expert. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:
  • Dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu
  • kontaktu mailowego, także przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na stronie internetowej www.bet4win.expert
  • rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie
  • rozpatrywania przez Sprzedawcę Twojego indywidualnego zapytania, reklamacji lub prośby na przykład na skutek złożonego wniosku, zapytania, skargi
  • prowadzonej korespondencji zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej papierowej, na przykład w celu rozpatrzenia żądania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania itp.
  • przeglądania przez Ciebie strony internetowej www.bet4win.expert.
  Dane Osobowe, które pozwolą Sprzedawcy zidentyfikować określoną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone gdy zostaną przekazane dobrowolnie przez osobę, której dotyczą jak również wtedy gdy wymóg podania danych jest warunkiem zawarcia umowy. Na przykład, Sprzedawca może zbierać Dane Osobowe, aby świadczyć usługi na rzecz osoby której dane dotyczą albo nawiązać z nią relacje o charakterze gospodarczym albo odpowiedzieć na pytania bądź wnioski kierowane przez taką osobą.

  W niektórych sytuacjach obowiązek podania Danych Osobowych wynika wprost z przepisów prawa, np. dla potrzeb udokumentowania sprzedaży fakturą.
  Jeśli Dane Osobowe nie zostaną podane przez osobę, której dotyczą, nie będziemy w stanie świadczyć usługi. Sprzedawca zbiera także Dane Osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje gospodarcze lub handlowe, na przykład poszukując współpracy bądź stając się klientem lub dłużnikiem Sprzedawcy.
  Sprzedawca nie prosi klientów Serwisu o przekazanie lub przesyłanie skanów żadnych dokumentów stwierdzających tożsamość.
 4. Dane Osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej
  Dane Osobowe Sprzedawca zbiera za pośrednictwem strony internetowej www.bet4win.expert. Za pośrednictwem strony internetowej, w której działa Serwis Sprzedawca może gromadzić Dane Osobowe, gdy złożysz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Strona internetowa zbiera ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego (IP) i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji, jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści obciążających serwer.
  Sprzedawca wykorzystuje także pliki "cookies" (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej stronę internetową www.bet4win.expert. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookie”. Jeśli pliki „cookie” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej Serwisu Sprzedawcy.
 5. Inne sposoby zbierania Danych Osobowych
  Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych (np. facebook, twitter, instagram), Sprzedawca zbiera szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.
  Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach administratorów każdego z portali społecznościowych:
  Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: https://www.facebook.com/policy
  Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy
 6. Informacje o szczególnym charakterze
  Sprzedawca nie zbiera żadnych Danych Osobowych o szczególnym charakterze, w tym informacji o stanie zdrowia ani Danych Osobowych z żadnych rejestrów karnych.
 7. Dlaczego przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?
  Sprzedawca będzie przetwarzał Twoje Dane Osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały one przez Ciebie przekazane, w celach bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą Sprzedawcy oraz jego Serwisu pod adresem www.bet4win.expert.
  Główne cele, w których Sprzedawca może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, to:
  • przyjmowanie zamówień na towary,
  • realizacji zawartych umów, w tym dokonania rozliczeń i dostawa zakupionych towarów,
  • dochodzenia roszczeń,
  • rozpatrywania i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, zapytań czy wniosków.
 8. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych Osobowych?
  Twoje Dane Osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) (tj. Twojej zgody),
  • art. 6 ust. 1 lit. b) (tj. umowy, którą z nami została zawarta),
  • art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. ciążących na nas obowiązków prawnych),
  • art. 6 ust. 1 lit. f) (tj. naszym prawnie uzasadnionym interesie, który może polegać na przykład na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Ciebie reklamacji),
  • art. 9 ust. 2 lit. a) (tj. Twojej zgody).
 9. Komu możemy przekazać Twoje Dane Osobowe?
  Twoje Dane Osobowe Sprzedawca może przekazać wyłącznie następującym grupom podmiotów:
  • osobom upoważnionym przez Sprzedawcę – pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich Danych Osobowych aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Sprzedawcy – którym Sprzedawca jako administrator zleci czynności wymagające przetwarzania Danych Osobowych, na przykład, firmom realizującym płatności elektroniczne, podwykonawcom, którym Sprzedawca będzie musiał przekazać Twoje Dane Osobowe aby należycie wykonać usługę, kurierom realizującym dostawcy lub podmiotom, które uczestniczą w rozpatrywaniu roszczeń lub reklamacji kierowanych do Sprzedawcy,
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, organom ścigania, bankom itp..
 10. Czy przesyłamy Twoje Dane Osobowe poza Unię Europejską?
  Sprzedawca może przekazywać Twoje Dane Osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak prawa obowiązujące w Polsce. W przypadku przekazywania Danych Osobowych do krajów spoza EOG, Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoje Dane Osobowe są objęte tym samym poziomem ochrony, co opisano w niniejszej Polityce Prywatności i przepisach RODO.
 11. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe?
  Dane Osobowe Sprzedawca przechowywać będzie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  tej Polityce Prywatności a w szczególności do całkowitego upływu terminu przedawnienia wszystkich roszczeń, jakie mogą powstać w związku z zawartą przez Ciebie umową zakupu naszych towarów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Sprzedawca przestrzegamy zasad retencji danych osobowych i okresów przyjętych przez w tej Polityce Prywatności. Maksymalny okres przechowywania Danych Osobowych może różnić się w zależności od rodzaju tych danych i celów ich przetwarzania.
 12. Jakie masz prawa w stosunku do przekazanych Sprzedawcy Danych Osobowych?
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo:
  • żądania dostępu do swoich Danych Osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • uzupełnienia niedokładnych informacji,
  • do usunięcia Danych Osobowych,
  • do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  • do przenoszenia Danych Osobowych
  • do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter Sprzedawca może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności, jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Sprzedawcę, którego Sprzedawca dokonywał na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień skontaktuj się ze Sprzedawcą, korzystając z danych kontaktowych: e-mail: service@bet4win.expert, telefon: +44 20 3290 6721
  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Szczegółowe informacje o przysługujących Ci uprawnianiach znajdziesz tutaj.
 13. Czy masz obowiązek podania Danych Osobowych?
  Nie jesteś zobowiązany do dostarczania Sprzedawcy jakichkolwiek swoich Danych Osobowych. Niepodanie przez Ciebie Danych Osobowych spowoduje brak możliwości składania zamówień na towaru lub brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Serwis Sprzedawcy albo brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoją reklamację bądź żądania do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie.
 14. W jaki sposób Sprzedawca będzie zabezpieczał Twoje Dane Osobowe?
  Sprzedawca stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje Dane Osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku przesyłania Danych Osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez Sprzedawcę środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.
 15. Od kiedy obowiązuję niniejsza Polityka Prywatności?
  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 5 maja 2018 roku i może być zmieniona przez Sprzedawcę w dowolnym czasie, tak aby odpowiadała obowiązującym przepisom prawa i gwarantowała należyte zabezpieczenie Twoich Danych Osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, których administratorem jest Paweł Czerski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PREDICTIONS INVESTMENTS LTD. z siedzibą w Londynie, zarejestrowaną pod numerem 10614474 biuro: 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, United Kingdom, (dalej: „Sprzedawca”), a zwłaszcza:

Prawo dostępu do danych:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od nas potwierdzenia czy jej dane są przetwarzane, uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w każdym przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, gdy cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy złożyła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych, gdy kwestionuje ona prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne prawem, nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz ma charakter zautomatyzowany, osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od nas przekazania nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które nam dostarczyła.

Prawo wniesienia sprzeciwu Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Prawo do wycofania zgody Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było przez nas dokonywane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z danych kontaktowych określonych w niniejszej Polityce Prywatności, formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.bet4win.expert lub przesłać pismo na adres siedziby Sprzedawcy:
PREDICTIONS INVESTMENTS LTD. z siedzibą w Londynie, zarejestrowaną pod numerem 10614474 biuro: 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, United Kingdom.